سفارش تبلیغ
صبا

91/9/18
1:32 صبح

شما

بدست مهدی فرهادپور در دسته

http://tekiegah2.blogfa.com

"" شما ""
گرچه واژه محترمی است....

ولی

"" تو ""
شدن لیاقت میخواهد....