سفارش تبلیغ
صبا

91/9/18
1:31 صبح

....

بدست مهدی فرهادپور در دسته

http://tekiegah2.blogfa.com

اگر نمیتوانی به کسی امید بدهی ? نا امیدش نکن
اگر شنونده خوبی هستی ? راز دار خوبی هم باش
اگر نمیتوانی
.
.
.
زخمی را مرحم بکشی ? نمک هم نباش
اگر خواستی کسی را سیر کنی ماهی بهش نده ? ماهیگیری یادش بده