سفارش تبلیغ
صبا

91/9/18
1:30 صبح

عشق و دوستی

بدست مهدی فرهادپور در دسته

http://tekiegah2.blogfa.com

روزی دوستی از عشق پرسید: فرق ما دو تا چیه؟

عشق گفت:تو با یه سلام شروع می شی ولی من با یه نگاه.

عشق از دوستی پرسید: حالا از نظر تو فرق ما دوتا چیه؟ دوستی گفت:من با یه دروغ تموم می شم و تو با مرگ