سفارش تبلیغ
صبا

91/9/18
1:28 صبح

بهروز

بدست مهدی فرهادپور در دسته

رضا موتوری(بهروز وثوقی) : بی خودی هوس کردم فردا عصر برم
پولا رو پس بدم .

ننه(پروین ملکوتی) : که دختره خوشش بیاد ؟

رضا : نه ننه ! می خوام هفاد سال سیاه کسی خوشش نیاد. برعکس می خوام همه بدشون بیاد . این منم که باس خوشم بیاد !
این منم که باید خوشم بیاد ...
رضا موتوری -1349 - مسعود کیمیایی