سفارش تبلیغ
صبا

91/9/18
1:21 صبح

بیهوده

بدست مهدی فرهادپور در دسته

فانوس های ده می دانند بیهوده روشنند ، و سگان ده نیز می دانند که بیهوده بیدارند
وقتی در روشنی روز دزدها به مهمانی کدخدا می روند!!!