سفارش تبلیغ
صبا

91/9/18
1:18 صبح

آموزنده

بدست مهدی فرهادپور در دسته

از مردم دنیا سوالی پرسیده شد و نتیجه آن جالب بود
سؤال از این قرار بود:
نظر خودتان را راجع به کمبود غذا در سایر کشورها صادقانه بیان کنید؟

و جالب اینکه کسی جوابی نداد

چون
در آفریقا کسی نمی دانست "غذا" یعنی چه؟
در آسیا کسی نمی دانست "نظر" یعنی چه؟
در اروپای شرقی کسی نمی دانست "صادقانه" یعنی چه؟
در اروپای غربی کسی نمی دانست "کمبود" یعنی چه؟
و در آمریکا کسی نمی دانست "سایر کشورها" یعنی چه؟


پرونده:World Map 1689.JPG